EXPERTISE

Een goed ontwerp van constructies komt vooral tot stand door creatief en innovatief bezig te zijn. Samen met gedegen kennis van de constructiemechanica, materialen en bouwtechnieken zijn creativiteit en innovatie sleutels tot een succesvol constructieontwerp. Onze ingenieurs en technici zijn voortdurend bezig zich hierin verder te ontwikkelen.

In ons advieswerk hanteren wij een breed scala aan constructiematerialen. Wij ontwerpen onder andere met beton, prefab-beton, staal, aluminium, hout en glas. De ontwikkelingen van nieuwe materialen gaan razendsnel. Materialen zoals vezel- versterkt beton, duurzaam beton, hoogwaardige staalsoorten, bamboecomposiet en CLT-hout worden steeds vaker toegepast. Onze voortdurende kennisontwikkeling maakt het mogelijk om nieuwe materialen toe te passen en zo te komen tot een optimalere en duurzamere constructie.

Onze ingenieurs en technici zijn voortdurend bezig zich verder te ontwikkelen.

In ons werk maken wij gebruik van moderne  reken- en tekensoftware als ondersteuning en presentatie van het constructieontwerp. Met onze 1D-, 2D- en 3D- reken- en tekensoftware kunnen wij optimaal construeren en complexe constructies dimensioneren, berekenen en tekenen. Ook zetten wij regelmatig een BIM in om complexe projecten tot een goed einde te brengen.

Onze Expertises

Nieuwbouw

De woning- en utiliteitsbouw kent een breed scala aan verschillende typen gebouwen. Denk aan kantoren, scholen, kerken, ziekenhuizen, zorginstellingen, winkels, musea, parkeergarages, bedrijfshallen, industriële gebouwen, enzovoort.

Elk gebouw kent specifieke eisen vanuit gebruik en regelgeving. Voor al deze verschillende gebouwen zijn wij in staat een constructie te ontwerpen die past bij de gewenste architectuur. En die daarnaast voldoet aan de kwaliteitseisen wat betreft bouwkunde, klimaat en technische uitvoering.

Elke constructie moet uniek zijn.

Elk gebouw is voor ons uniek.

Reastauratie

Sinds de oprichting van het bureau is Van Dijke betrokken bij kleine en grootschalige restauratieprojecten. In de binnenstedelijke gebieden van onder andere Leiden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben wij onze kennis en ervaring van historische bouwconstructies ingezet om de constructies van (rijks)monumentale panden te restaureren en voor de toekomst te conserveren.

Renovatie en Herbestemming

Renovatie en herbestemming zijn zeer actueel. In de komende jaren zal veel vastgoed moeten worden gerenoveerd en een nieuwe bestemming krijgen. Het renoveren en aanpassen van de bestaande constructies is een vak apart. Het vereist veel creativiteit en kennis van bestaande bouw en regelgeving.

Wij zijn al vele jaren bezig met kleine en grootschalige renovatie- en herbestemmingsprojecten, zoals: het optoppen van gebouwen, het aanpassen van de hoofddraagconstructie op aangepast gebruik en nieuwe functies. Bovendien hebben wij veel ervaring in het beoordelen van bestaande constructies en het verlengen van de levensduur ervan.

Bouwputten en Kelders

Het realiseren van kelders, voor bijvoorbeeld parkeergarages en fietsenstallingen onder een appartementencomplex, heeft vaak grote invloed op de omgeving. Met name de bouw van kelders in binnenstedelijk gebied vraagt om een goede voorbereiding en een goed bouwputontwerp. Dat voorkomt hinder en schade aan de bebouwde omgeving en vergroot de acceptatie.

Van Dijke adviseert u samen met een geotechnisch adviseur om tot een veilig en uitvoerbaar bouwputontwerp en kelder te komen.

Herstel Fundering en Onderkeldering

Veel oude panden op een houten paalfundering hebben funderingsherstel nodig om het gebouw ook in de toekomst te stabiliseren. Van Dijke heeft een ruime ervaring opgebouwd in het onderzoek naar oude funderingen en het uitwerken van advies voor funderingsherstel, eventueel in combinatie met onderkeldering.

Voor een groot aantal kerken, woningen en andere typen gebouwen hebben wij een funderingsonderzoek en funderingsherstelplan uitgewerkt. Hierbij hebben wij gebruikgemaakt van een breed scala aan uitvoeringsmethodieken en paalsystemen om tot de juiste oplossing te komen.

Controle Constructies, PV-Panelen

Door de snelle ontwikkeling van duurzame energie worden in Nederland steeds meer zonnepanelen geplaatst. Hierbij wordt in de eerste plaats gekeken naar daken van bestaande gebouwen. De vraag is echter of deze bestaande daken de extra belasting uit PV-systemen, ballast en sneeuwophoping aankunnen?

Vanaf het begin van de snelle opmars van realisatie van zonnestroom in Nederland is Van Dijke voor diverse professionele opdrachtgevers betrokken bij de controle van bestaande constructies van gebouwen. Wij hebben sindsdien ons steentje mogen bijdragen aan de realisatie van vele PV-systemen op bestaande daken. Duurzamer kan niet!

BIM

Het Bouw Informatie Model (BIM) is een handige en doeltreffende manier om de verschillende disciplines binnen het ontwerpteam en het bouwteam bij elkaar te brengen en onderling te laten samenwerken. BIM kan bijdragen om ontwerpfouten vroegtijdig te voorkomen en te zorgen voor een juiste ontwerpafstemming tussen de verschillende disciplines.

Wij zetten regelmatig een BIM in bij complexe projecten. In onze visie gebruiken we BIM als dit toegevoegde waarde heeft voor het ontwerp- en bouwproces. We gebruiken dit niet om het ontwerp- en bouwproces complexer te maken. Kortom, wij kiezen voor directe samenwerking waar het kan en een intensieve samenwerking (volgens BIM) waar het nodig is.

Is er sprake van een complex project? Van Dijke is graag uw BIM-partner.

Duurzaam Construeren

Als het om duurzame gebouwen gaat, gaat het vaak over installaties en energieverbruik. Echter, de meeste bouwmaterialen bevinden zich in het casco van een gebouw. Bij hoge duurzaamheidsambities is daarom ook de constructie van belang. Materiaalbesparing, duurzame materialen, flexibiliteit, levensduurverlenging; ook de constructie van een gebouw is duurzaam te ontwerpen.

Ook bij een hoge duurzaamheidsambitie is Van Dijke graag uw duurzaamheidspartner.

Schade-expertise

Schade aan gebouwen komt helaas veel voor. Om de precieze schade te achterhalen is een deskundige blik nodig. Scheurvorming, verzakking of betonrot bijvoorbeeld zijn zaken die voor een niet-deskundige lastig te doorgronden zijn.

Van Dijke staat u bij in het zoeken naar de oorzaak en het ontwikkelen van het juiste herstelplan. Voor de uitvoering van specialistisch onderzoek en de uitvoering van nauwkeurige metingen maken wij gebruik van ons netwerk van deskundigen.

Toetsing Bouwplan

Door de jaren heen heeft Van Dijke vele gemeenten gefaciliteerd in het toetsen van bouwplannen. Dankzij die ervaring zijn wij in staat om een gedegen, deskundige controle uit te voeren op stukken van derden. Ook voor het uitvoeren van een ‘second opinion’ op het advies van derden, kunt u dus op onze expertise vertrouwen.

error: Content is protected !!