Privacy beleid

Privacyverklaring Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Onze Privacyverklaring is gebaseerd op de AVG en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

De manier waarop wij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens is door deze van u in ontvangst te nemen of op te vragen.

 

Contactgegevens:

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V., Antonie van Leeuwenhoekweg 32-E, 2408 AN Alphen aan den Rijn, 0172 495200

Tilly van der Wenden is de beheerder van persoonsgegevens voor onze organisatie. Zij is te bereiken via administratie@vandijkebv.nl.

 

1.     Te verwerken persoonsgegevens

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens vanwege het feit dat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van het verwerken van een opdracht of informatieaanvraag.

 

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. verwerkt persoonsgegevens afkomstig van haar klanten, particuliere opdrachtgevers, ZZP-ers, onderaannemers, leveranciers en sollicitanten.

 

Afhankelijk van uw relatie met Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V., kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (niet van toepassing bij sollicitanten)
 • Opleidingen, certificaten en diploma’s (alleen van toepassing op sollicitanten)
 • Paspoort of ID kaart, nummer, geldigheid en kopie (alleen van toepassing bij ZZP-ers)

 

2.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

 • Persoonsgegevens worden door Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. verwerkt in het kader van artikel 6 lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; .
 • Voor sollicitanten die geen arbeidsovereenkomst aangaan met Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. , geldt dat de gegevens van de sollicitant alleen worden verwerkt (gearchiveerd) als hiervoor door de sollicitant onder lid 1a van Artikel 6 uit de AVG specifiek toestemming is verleend.

 

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • het voeren van de administratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden,

 

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en heeft met particuliere partijen een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Met deze overeenkomst borgt Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. dat ook externe partijen netjes met jouw gegevens om gaan. Persoonsgegevens worden niet verwerkt door partijen in ‘derde landen’ (landen buiten de EU).

 

Aangeven wat van toepassing is:

Met wie wij uw gegevens delen is opgenomen in een gedetailleerd overzicht genaamd het ‘Verwerkingsregister’ en is via de beheerder persoonsgegevens beschikbaar ter inzage. In dit register is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden ingezien, met wie deze gegevens gedeeld worden en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

 

3.         Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen per betrokkene hebben wij vastgelegd in ons verwerkingsregister dat u op verzoek kunt inzien.

 

Als toelichting op de bewaartermijnen: voor sommige gegevens uit uw dossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst ons verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Deze moeten 5 jaar bewaard worden nadat onze samenwerking beëindigd is. Voor andere gegevens bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens is de richtlijn: een bewaartermijn van 2 jaar nadat de samenwerking beëindigd is. Na het verstrijken van deze termijnen worden de data gewist en de documenten vernietigd.

 

4.         Geautomatiseerde besluitvorming

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. ) tussen zit.

 

5.         Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

 

6.         Delen van persoonsgegevens met derden

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V.  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden in ieder geval niet gedeeld met een instantie buiten de EU.

 

7.         Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op ieder moment en te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (indien nodig) te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Een dergelijk verzoek is alleen mogelijk indien het gaat om uw eigen persoonsgegevens; hiervoor moet u uzelf bij ons kunnen identificeren.

 

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Tilly van der Wenden, administratie@vandijkebv.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar uiterlijk binnen vier weken. Als de betreffende gegevens ook gedeeld zijn met de verwerkers, wordt voor aanpassing daarvan eveneens zorg gedragen door dit door te geven aan de betrokken verwerkers.

 

Het verwijderen van persoonsgegevens is overigens alleen mogelijk voor zover dit wettelijk toegestaan is en mogelijk is met het oog op minimale bewaartermijnen. Druist het verzoek hier tegenin dan zal helaas geen gehoor gegeven kunnen worden aan het verzoek om gegevens te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

8.         Informatiebeveiliging

Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beheersmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen waarmee de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie zeker wordt gesteld. Onder informatie wordt verstaan: digitale informatie en analoge informatie (documenten en aantekeningen).

 

9.         Klachten

Als u klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze richten aan Tilly van der Wenden via administratie@vandijkebv.nl.

 

Bent u van mening dat wij deze klacht niet naar tevredenheid binnen de gestelde termijnen, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afhandelen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374  |  2509 AJ  DEN HAAG  |  T 0900 – 2001 201).

 

Ook kunt u gebruik maken van de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!